28.09.2015 11:19

Investice do moderního osvětlení, příležitost pro obce a firmy

Investice do moderního osvětlení, příležitost pro obce a firmy

Správné světlo, tedy takové, kterého není pro daný účel málo ani mnoho a které má vhodnou barvu a kvalitu, umožňuje nejenom vykonávat řadu činností v místech, kam se přirozené denní světlo nedostane v dostatečné intenzitě nebo v čase, kdy denního světla není dostatek. Také ovlivňuje bezpečnost při práci či bezpečnost obyvatel ve veřejných prostranstvích, slouží bezpečnosti silničního provozu, zatraktivňuje vnitřní i vnější prostředí a všeobecně ovlivňuje lidskou psychiku.

Aby však světlo mohlo sloužit účelu, ke kterému je v dané aplikaci předurčeno, nevystačíme jen se samotným světelným zdrojem. Zapotřebí jsou také svítidla, která světlo koncentrují vymezeným směrem a zároveň se postarají o vhodné podmínky provozu světelného zdroje, především odvodu tepla, které je s "výrobou" světla téměř neodmyslitelně spjato. Teplem, které současně, není-li udrženo na dostatečně nízké úrovni, snižuje životnost světelného zdroje (ať už jde o obyčejnou žárovku, výbojku nebo třeba moderní LED).

Součástí osvětlení (v celém následujícím textu mám na mysli osvětlení využívající elektrickou energii) jsou však i další prvky, jejichž význam roste hlavně při řešení osvětlení velkých hal či prostranství. Jedná se o napájecí systémy tvořené elektrickými rozvody, rozvaděči, stabilizátory či napěťovými regulátory, ale též ovládacími systémy. Ty mohou být v nejjednodušším případě řešeny mechanickými vypínači, v řadě případů se však neobejdou bez dálkového spínání, časovacích systémů a případně regulací intenzity osvětlení.

Pokud řešíme osvětlení v domácnosti, obvykle nás zajímá především design, schopnost sloužit danému účelu (lustr v obýváku, osvětlení pracovní plochy či dekorativní nebo orientační světlo), v poslední době mnozí přidávají kritérium možnosti využití úsporných technologií.

V případě osvětlení výrobních hal či u veřejného osvětlení však přicházejí na řadu mnohem sofistikovanější řešení, která musí, nebo by měla (s ohledem na doporučující formu některých norem) respektovat řadu kritérií z pohledu komfortu, ochrany zdraví a bezpečnosti. Řešení osvětlení rozsáhlých objektů či prostranství s sebou navíc nese nemalé investice, a tak není divu, že mnohde je osvětlení dávno zastaralé, nevyhovující či dokonce za hranicí své morální technologické a kvalitativní životnosti.

Moderní technologie přitom právě v takto rozsáhlých instalacích nabízejí natolik významné úspory, že mohou nabídnout i poměrně krátkou návratnost, takže se do nich vyplatí investovat, přestože na počátku představují vyšší investice.

Světelné zdroje

Dříve než se pustíme do srovnání ekonomiky jednotlivých světelných zdrojů a zamyslíme se nad možnostmi financování, proberme základní světelné zdroje, které dnešní doba nabízí, z pohledu jejich výhod a nevýhod.

Nejzákladnějším zdrojem osvětlení, který není ani třeba představovat, je žárovka. Konstrukčně jednoduchý, a tedy i levný a nejrozšířenější zdroj světla má na dnešní poměry malý světelný výkon v poměru k vydané energii, nízkou životnost (cca 1000 hodin) a jeho světelný tok v průběhu životnosti klesá. Proto je stále častěji nahrazována úspornějšími, i když dražšími technologiemi. Proces výměny navíc EU urychluje postupným zákazem výroby a prodeje výkonných žárovek pro potřeby svícení.

Ekonomičtějším světelným zdrojem s delší životností je halogenová žárovka. Náročnější technologie výroby se podepisuje na vyšší ceně a její životnost podstatně zkracuje časté zapínání. Uplatňuje se především při dočasném osvětlování nebo při nasvěcování památek.

Výrazné zvýšení účinnosti přeměny elektrické energie na světlo (čtyřa pětinásobně oproti žárovce) přinesly svého času lineární zářivky, které navíc při dlouhodobějším svícení skýtají poměrně dlouhou životnost a při masové výrobě celkem přijatelnou pořizovací cenu. Proto se v minulosti hodně prosadily ve veřejných budovách, kancelářích a výrobních halách, ale také při osvětlení pěších zón parků a vnitrobloků.

Jejich nevýhodou je pomalé rozsvěcení, závislost na okolní teplotě, snížená životnost při častém zapínání, mihotání světla způsobené střídavým proudem a potřeba předřadných a startovacích obvodů.

Dlouhou životností (12 tisíc až 15 tisíc hodin) se stabilním světelným tokem po dlouhá léta a odolností proti otřesům se prosadily vysokotlaké rtuťové výbojky, které však obsahují toxické látky, mají horší start i podání barev a jejich opětovné zapnutí je možné až po vychladnutí. Využívány byly především pro zasvěcování parků, pěších zón a pasáží. Pro svou nižší energetickou účinnost jsou však hojně nahrazovány především halogenidovými a vysokotlakými sodíkovými výbojkami.

Halogenidové výbojky mají obdobnou životnost, nabízejí však lepší podání barev a lze je vyrábět v širokém výkonnostním rozsahu. Jsou ovšem technologicky náročnější, a tedy i podstatně dražší, potřebují zapalovací zařízení a jsou dosti citlivé na kolísání napětí. Požívají se především pro nasvěcování center měst, přechodů a historických památek.

Vysokotlaká sodíková výbojka nabízí životnost až 30 tisíc hodin, vysoký výkon, snadnou údržbu a možnost stmívání. Jejich boom probíhal hlavně v 80. letech minulého století, kdy přinesly značné energetické úspory. V poslední době se od nich částečně upouští z důvodu obsažených toxických látek. Dosud však představují jednu z ekonomicky zajímavých cest při osvětlování komunikací, náměstí, velkých hal a při nasvěcování památek.

Nejmodernějším typem světelného zdroje je LED (Light-Emitting Diode). Tato technologie se neustále vyvíjí, proto na trhu najdeme produkty různých kategorií a kvalit. Obecně lze říci, že mají nejdelší životnost (deklarováno bývá 60 i 100 tisíc hodin), nejnižší příkon, respektive nejlepší poměr světla vůči spotřebované energii, a to především díky nejmenšímu vyzařování tepla. Neobsahují prvky škodící životnímu prostředí, poskytují široké spektrum barev a vlastností (například vyzařovacích úhlů), mají velmi tichý provoz, lze je plynule regulovat a stmívat a bez problémů zvládají časté rozsvěcení.

Přestože jsou výrobně poměrně jednoduché, neustálý vývoj, a tedy i omezenější série výroby, se zatím podepisuje na vysoké ceně. Ta by však s masovější produkcí měla citelně klesat. Donedávna byla tato technologie omezena také malým světelným výkonem, ale toto omezení s vývojem technologie postupně mizí.

Prostor k úsporám

Několikanásobně vyšší účinnost moderních světelných zdrojů oproti těm zastaralým a také výrazně delší životnost skýtá prostor k nemalým úsporám. Ty v případě osvětlování velkých prostor či veřejných prostranství mohou dosahovat třeba statisíce korun ročně, a tím pádem a poměrně rychlou návratnost. Záleží samozřejmě na konkrétních stávajících podmínkách a rozsahu potřebné rekonstrukce.

Těžko lze například u pouličního osvětlení počítat s pouhou výměnou světelného zdroje za LED v již existujících lampách. I výkonné LED potřebují kvalitní chlazení, jinak se výrazně zkracuje jejich životnost. To obvykle nelze realizovat montáží do dosavadních svítidel, protože by bylo zapotřebí aktivního chlazení, které by zbytečně snižovalo ekonomiku provozu a zvyšovalo rizika poruch.

Moderní LED lampy bývají speciálně konstruovány tak, že jejich tělo je zároveň pasivním chladičem, který díky dokonalému kontaktu s LED zajišťuje špičkový odvod přebytečného tepla, a tím i optimální podmínky pro dlouhodobý bezúdržbový provoz.

Na stranu nákladů tedy často nestačí dát jen položku na výměny světelného zdroje tak, jako když v lustru vyměníme žárovku za úspornou zářivku či LED s obdobnými rozměry a shodným závitem. V průmyslových prostorách a u veřejného osvětlení je zpravidla potřeba měnit celou lampu, někdy včetně stožárů, pokud ty původní nejsou rozmístěny ve vhodné vzdálenosti.

Často je potřeba při změně technologie osadit či vyměnit měniče napětí a další prvky, případně také zvážit zásahy do instalací. A to nejenom z hlediska jejich dosluhování, ale také z hlediska vyvážení fází a dimenzování přípojek, za jejichž naddimenzování se také často platí zbytečně vysoké poplatky dodavatelům energie.

V neposlední řadě je potřeba také zvážit výměnu či doplnění spínacích a ovládacích prvků. Ušetřit totiž lze správným načasování rozsvěcení a zhasínání s ohledem na proměnlivou dobu východu a západu slunce, případně a ohledem na aktuální světelné podmínky tak, aby světelné zdroje nebyly v činnosti zbytečně. U moderních, regulovatelných zdrojů pak vstupuje do hry také možnost postupného rozsvěcení či zhášení při východu a západu slunce tak, aby byla vhodně využita kombinace denního a umělého světla a ušetřeny další cenné kilowathodiny elektrické energie.

Na stranu úspor lze připsat nejenom samotnou nižší spotřebu světelného zdroje, ale i kratší dobu svícení na plný výkon, nebo při snížené intenzitě světla v době, kdy jsou prostory či komunikace méně využívané. S tím souvisejí menší platby za přípojky s nižším výkonem, při potřebě kompletní výměně zastaralé kabeláže pak často nižší investiční náklady do vodičů s menším průměrem apod. Další úspory přinesou výrazně nižší nároky na údržbu a delší životnost.

Nelze však jednoznačně doporučit, aby se všechny firmy, obce a města okamžitě zbavily dosavadních světelných zdrojů a přešly na LED. Každou konkrétní instalaci je potřeba posuzovat individuálně.

Realizace a financování

V první fázi cesty modernizace osvětlení je třeba důkladně provést pasportizaci stávajícího osvětlení, tedy zajistit podrobný soupis všech součástí, jejich stavu a energetické náročnosti. Ve druhé fázi je potřeba na základě takového pasportu vypracovat ekonomickou studii zohledňující skutečné potřeby, požadavky, způsob provozování a ekonomické možnosti provozovatele.

V dalších fázích je nezbytné vypracovat konkrétní projekt v návaznosti na výběr technologie a harmonogram realizace, zajistit vhodné financování a následně se pustit do samotné realizace.

Největším strašákem především v případě rekonstrukcí veřejného osvětlení města a obcí je zajištění dostatečných prostředků na jejich financování. Přitom v případě pečlivé přípravy projektu podle výše popsaného postupu by zrovna s tímto neměl být ve většině případů velký problém.

Zaprvé je v současné době možné dosáhnout na evropské dotace a zadruhé jsou energetické úspory často natolik velké a ekonomická návratnost modernizací tak zajímavá, že je pro řada energetických, výrobních či instalačních firem a finančních institucí ochtna přistoupit na formy financování, kdy je splácení úvěru realizováno až z ušetřených prostředků, a tedy bez zatížení rozpočtů.


100x
delší životnost mohou nejmoderní světelné zdroje nabídnout oproti žárovce.

12x
vyšší účinnost oproti klasickým žárovkám řadí LED na nejvyšší příčku úsporných zdrojů.


zdroj:

KOVÁŘOVÁ, Petra. Investice do moderního osvětlení, příležitost pro obce, firmy. Září. 2015. Dostupné také z: http://archiv.ihned.cz/c1-64632060-investice-do-moderniho-osvetleni-prilezitost-pro-obce-a-firmy

 

Tisknout


Rychlý kontakt

M.E.E.R.R.A., o.s.
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
info@meerra.eu

Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva - tel.: 723 569 551
Ing. Plamen D.Penkov,CSc. - tel.: 606 920 074
Ing. Jan Vileta, CSc. - tel.: 737 225 500
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS